Přejít k obsahu

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Budova centra NTIS

Výzkumné centrum NTIS bylo vybudováno na Fakultě aplikovaných věd v letech 2010-14 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 1 – Evropská centra excelence. Finanční podpora stejnojmenného projektu "NTIS – Nové technologie pro informační společnost" umožnila postavit novou budovu centra, vybavit ji přístrojovým a laboratorním vybavením a sestavit kvalitní výzkumné týmy. Dalším účastníkem projektu (partnerem centra NTIS) je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby (VÚGTK).

Nová budova centra byla dokončena a předána k užívání na konci května 2014. Prostory centra zahrnují pracovny a laboratoře vybavené moderními přístroji a technologiemi. Většina přístrojů byla pořízena z finančních prostředků projektu NTIS, menší část vybavení byla do centra převedena z mateřských fakultních pracovišť. Pro řešení výzkumných problémů byly sestaveny týmy, v jejichž čele stojí klíčové osobnosti daných oborů.

Výzkumná a vývojová činnost centra NTIS je zaměřena do dvou prioritních oblastí: informační společnost a materiálový výzkum. Centrum rozvíjí vědní obory kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro výzkum, vývoj a aplikace v oblasti kybernetických, informačních, komunikačních a mechatronických technologií. V centru jsou dále úspěšně rozvíjeny oblasti fyziky, které dominují při vývoji nanostrukturních tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů pro depozici vrstev a modifikaci povrchů. Důležitou roli pro výzkumné aktivity centra v oblasti modelování zkoumaných systémů a procesů, včetně vývoje odpovídajících matematických struktur, poskytuje obor matematika. Oborově tedy centrum úspěšně kombinuje technické a přírodovědné přístupy a rozvíjené směry, které jsou v souladu s cíli identifikovanými v rámci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Národní strategie inteligentní specializace České republiky (RIS3). Výzkumné a vývojové aktivity centra jsou dále charakterizovány snahou o výraznou mezioborovou spolupráci a její kooperaci, sdružováním znalostí a poznatků jednotlivých odborných týmů a řešení společných projektů a zakázek smluvního výzkumu.

 

Patička