Přejít k obsahu

Identifikace a rozhodování
pro systémy s neurčitostí

Výzkum v oblasti poznávání a řízení systémů, odhadu jejich neznámých veličin a rozhodování v podmínkách neurčitosti.

Více...

Řídicí systémy
strojů a procesů

Řízení mechatronických soustav a robotů, automatické nastavování regulátorů, optimální a robustní řízení a řízení hybridních soustav.      

Více...

Řečové a obrazové
technologie

Řečové a obrazové technologie a jejich využití při rozpoznávání předmětů a jevů, automa- tickém řešení úloh, strojovém učení a reprezentaci znalostí.

Více...

Datové a softwarové
inženýrství

Metody pro analýzu a ověřování spolehlivosti SW systémů, reprezentace a vyhledávání informací a jejich sumarizace a prezentace pro účely rozhodování.

Více...

Modelování mechanických
systémů

Návrh inteligentních kompozitních struktur a predikce jejich spolehlivosti, modelování dyna- micky namáhaných konstrukcí, proudění teku- tin a jejich interakce s poddajnou strukturou.

Více...

Matematické modelování
 

Studium dynamických systémů, modelování pomocí nelineárních diferenciálních rovnic, numerické a geometrické modelování a simu- lace, struktury a metody diskrétní matematiky.

Více...

Bioinženýrské technologie
a modely

Bioinženýrské technologií a modely zaměřené na metody syntetické biologie, zpracování biologických dat a modelování heterogenních materiálů a biomechanických struktur.

Více...

Geofyzikální modely
a geoinformatické technologie

Moderní metody na sběr geodat a jejich využití při modelování zemského gravitačního pole, predikci globálních změn klimatu a detekci přírodních zdrojů a územním plánování.   

Více...

 

Patička