Monitorovací a diagnostické systémy

Výzkum a vývoj metod pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti energetických systémů v přenosových a distribučních sítí a diagnostice energetických zařízení.

Hlavním zaměřením aktivity je výzkum a vývoj pokročilých metod pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti energetických systémů. Na základě cílové aplikační oblasti lze aktivitu členit do dvou tematických částí: oblast přenosových a distribučních sítí, oblast diagnostiky energetických zařízení. V první aplikační oblasti je kladen důraz na výzkum a vývoj metod pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti přenosu elektrické energie v přenosových a distribučních sítích. Rozvoj a postupná integrace „chytrých“ komponent do přenosové infrastruktury umožňuje výzkum a vývoj zcela nových metod, které povedou k řešení aktuálních či budoucích potřeb operátorů přenosových a distribučních soustav spojených například s problematikou zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v přenosových soustavách, efektivním využití kapacity přenosových sítí či aktivní účastí odběratelů při stabilizaci přenosové soustavy (DSM). Druhá aplikační oblast se zaměřuje především na výzkum a vývoj pokročilých metod diagnostiky a monitoringu energetických systémů, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických zařízení. Hlavním cílem je přispět k pokroku v algoritmech, modelech a teoriích cílených na inovace monitorů technické diagnostiky a spolehlivosti.