Zpracování biomedicinských  dat

Výzkumný tým se zabývá vývojem metod pro zpracování a organizaci celého životního cyklu rozsáhlých heterogenních biomedicinských dat a souvisejících metadat, jako jsou EEG/ERP záznamy, audio/video záznamy pocházející z klinické foniatrie, CT a MRI snímky. Výzkum zahrnuje jednak analýzu vstupních dat (např. vyžaduje mj. automatickou příp. poloautomatickou segmentaci medicínských snímků, následovanou extrakcí 3D povrchových nebo objemových sítí orgánů) a příslušných metadat, jejich sémantický popis, dále pak dlouhodobé uchovávání těchto dat, jejich sdílení a efektivní vyhledávání na sémantické úrovni, a to s ohledem na jejich nutnou ochranu. Na této datové bázi jsou vytvářeny simulační modely pro in-silico zkoumání chování biologického systému v závislosti na daných podmínkách, např. deformace svalů v závislosti na pohybu kostí. Tím vznikají výpočetní nástroje pro zpřesnění diagnostiky v klinické praxi (např. včasná diagnostika závažných onemocnění hrtanu a vnitřního ucha, diagnostika osteoporotického onemocnění, diagnostika onemocnění na základě zadaných příznaků) a predikcí vývoje onemocnění v čase (např. predikce hladiny cukru v krvi v následujících 15 minutách pro inzulínovou pumpu).