Moderní metody sběru geodat

Výzkumná oblast se zabývá přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované stanice GNSS) i nepřímými metodami jako jsou laserové skenovací systémy (LSS), pozemní fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. S nárůstem množství prvotních dat roste náročnost procesu jejich zpracování. K tomu se používají počítačové systémy s náročným úkolem extrahovat z prvotních dat prakticky využitelné a relevantní informace. Kvalita těchto informací je rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou použitelnost a hodnověrnost.

Veškerá geodata musí být jednotně lokalizována v prostoru i čase, k čemuž slouží geodetické základy, které tvoří polohové, výškové a tíhové bodové pole spravované Zeměměřickým úřadem v Praze v databázích bodových polí. Na základě analýzy současného stavu Databází  bodových polí (označení informačního systému určeného k vedení geodetických, popisných a grafických informací o bodech bodových polí) jsou navrhovány nezbytné úpravy datového modelu s ohledem na nově požadovanou funkcionalitu a zajištění kybernetické bezpečnosti podle požadavků kladených na zabezpečení informačních systémů veřejné správy.

V rámci smluvního výzkumu tým dlouhodobě spolupracuje na aplikacích blízké digitální fotogrammetrie. Výsledkem je například Technologie stanovení skutečných rozměrů segmentů tunelového ostění založená na fotogrammetrickém měření kamerou INCA3, která je zaměřena na kontrolu dodržení výrobních tolerancí segmentů přesných stavebních prefabrikátů (ostění železničního tunelu Ejpovice). Dalším příkladem jsou měření a odborná spolupráce na hodnocení kvality při výstupních kontrolách přesných strojírenských výrobků (ověření souladu rotoru  rancisovy turbíny s CAD projektem).

Výzkumný tým v několika projektech (bez podpory z veřejných zdrojů) zpracovává obrazové záznamy získané s využžitím dronů. Důraz je přitom kladen zejména na zajištění požadované kvality výsledných dat, které mohou mít podobu 3D modelů, ortofota, zjištěných kubatur či dokumentace postupu prací. Svou práci tým opírá o mnohaleté zkušenosti s hodnocením kvality prostorových dat.