Moderní metody geometrického modelování a jejich aplikace

Výzkumný tým se věnuje studiu nových matematických metod geometrického modelování v oblasti popisu, datové reprezentace, modifikace a prezentace křivek a ploch s ohledem na jejich užitné vlastnosti v technické praxi. Tým se zabývá rozpoznáváním významných křivek a ploch daných exaktně a aproximačně, vývojem a implementací algoritmů založených na hybridním přístupu kombinujícím symbolické a numerické výpočty, pomocí něhož jsou následně řešeny aktuální složité problémy geometrického modelování. Jako vysoce inovativní oblast výzkumu a vývoje s vysokým aplikačním potenciálem je studováno využití metod isogeometrické analýzy pro numerické řešení rovnic popisujících proudění, zejména s ohledem na optimalizaci tvarů hydraulických profilů vodních turbín s cílem zvyšovat jejich užitné vlastnosti. V neposlední řadě se tým zabývá moderní oblastí aproximační algebraické geometrie, tedy studiem exaktních geometrických operací na algebraických varietách s perturbovanými koeficienty.