03b

Aplikace počítačového vidění v průmyslu

Výzkumná oblast zahrnuje aplikace počítačového vidění v různých oblastech výzkumu. V rámci této oblasti pracuje několik skupin na tématech, která lze rozdělit do čtyř podskupin: průmysl, medicína, interakce člověk-stroj a termovize. V jednotlivých oblastech jsou řešeny například tyto úlohy: v průmyslu automatická detekce a rozpoznávání dopravních objektů, měření vlnitosti/hrubosti povrchu optickou metodou, automatizace nebo podpora ruční či robotické montáže, v medicíně poloautomatické měření volumetrie parenchymatozních orgánů (např. jater) nebo automatické či poloautomatické vyhledávání lézí a sledování jejich změn, v oblasti multimodální interakce člověk-stroj probíhá výzkum v oblasti rozpoznávání a syntézy řeči s podporou vizuální složky (mluvící hlava, počítačové odezírání ze rtů, virtuální moderátor apod.), rozpoznávání a syntézy znakové řeči a gestikulace, v oblasti termovize zpracování a analýza termovizních záznamů (termogramů, obrazových dat zachycujících povrchovou teplotu snímaných objektů) v řadě oborů jako je stavebnictví, elektrotechnika, elektronika i energetika, lékařství a podobně.

Aplikace počítačového vidění v průmyslu

Sem patří úlohy optické detekce, kontroly apod. Řešené úlohy zahrnují např. automatickou detekci a rozpoznávání dopravních objektů, měření vlnitosti/hrubosti povrchu optickou metodou, automatizace nebo podpora ruční či robotické montáže apod.

Aplikace počítačového vidění v medicíně

Mezi konkrétní úlohy patří např. poloautomatické měření volumetrie parenchymatozních orgánů (např. jater), které umožňuje lékařům nebo jinému personálu výrazně zrychlit procesy zpracování obrazových dat nebo automatické či poloautomatické vyhledávání lézí a sledování jejich změn.

Multimodální interakce člověk-stroj se zaměřením na vizuální modalitu

Probíhá výzkum v oblasti rozpoznávání a syntézy řeči s podporou vizuální složky (mluvící hlava, počítačové odezírání ze rtů, virtuální moderátor apod.), rozpoznávání a syntézy znakové řeči a gestikulace, a dalších oblastech.

Zpracování a využití termovizních záznamů

V této oblasti probíhá výzkum zpracování a využití termovizních záznamů (termogramů, obrazových dat zachycujících povrchovou teplotu snímaných objektů) v řadě oborů jako je stavebnictví, elektrotechnika, elektronika i energetika, lékařství a podobně.